I. Postanowienia ogólne.

§ 1.

Regulamin porządkowy STILL – MED Centrum Medycznego  określa organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, ofertę, zakres czynności pracowników, prawa i obowiązki pacjenta, postanowienia dotyczące gwarancji oraz tryb składania skarg i wniosków przez pacjentów.

II. Organizacja i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 2.

1. Centrum Medyczne STILL – MED świadczy usługi medyczne, na zasadach pełnej odpłatności za spełniane świadczenia zdrowotne.

2. Przyjęcie pacjenta do Centrum Medycznego STILL – MED, celem przeprowadzenia leczenia i rehabilitacji , następuje na zasadzie dobrowolności i za jego zgodą.

§ 3.

1. Przyjęcie pacjenta do przychodni wymaga założenia dokumentacji medycznej i statystycznej.

2. Każdy pacjent ma zakładaną osobną dokumentację związaną z leczeniem w Centrum Medycznym STILL- MED.

3. Przy pierwszej wizycie przeprowadza się z pacjentem wyczerpujący wywiad (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu)  na temat jego stanu zdrowia.

4. O każdej zmianie stanu zdrowia pacjent zobowiązany jest poinformować lekarza lub specjalistę, u którego prowadzi leczenie przy kolejnych wizytach w poradni.

§ 4.

1. Pacjent posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przedstawiciel ustawowy bądź opiekun prawny wyraża pisemną zgodę na zabiegi wykonywane w Centrum Medycznym STILL – MED, zgodnie z formularzem zgód na zabieg medyczny stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego regulamin.

2. Leczenie podstawowe i zachowawcze prowadzone jest po wyrażeniu ustnej zgody na leczenie.

3. Za oświadczenie o wyrażenia zgody w przypadku, o którym mowa w ust. 2 uważa się poddanie przez pacjenta umówionemu leczeniu.

4. W przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie lub częściowo oraz osób małoletnich zgodę na podjęcie leczenia wyraża przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

§ 5.

1. Każda wizyta pacjenta w Centrum Medycznym STILL – MED odnotowywana jest w jego dokumentacji medycznej.

2. W przypadku odmowy poddania się przez pacjenta wymaganego i koniecznego leczenia, fakt ten odnotowywany jest w dokumentacji medycznej pacjenta i stwierdzony jest podpisem lekarza oraz pacjenta.

3. W przypadku odmowy podpisania przez pacjenta wymaganego w ust. 2 oświadczenia lekarz odnotowuje ten fakt w dokumentacji medycznej. Powyższe powinno być również poświadczone przez asystentkę lub pielęgniarkę obecną wówczas przy pacjencie.

§ 6.

Centrum Medyczne STILL-MED świadczy stacjonarnie usługi medyczne w zakresie:

a) wizyt lekarskich,

b) fizjoterapii,

c) osteopatii,

d) dietetyki klinicznej,

e) trychologii,

f) fizjoterapii uroginekologicznej,

g) refleksologii,

h) hirudoterapii,

i) kroplówki witaminowe.

Centrum Medyczne STILL-MED świadczy usługi medyczne w zakresie wizyt online.

III. Prawa i obowiązki personelu Centrum Medycznego STILL-MED.

§ 7.

Personel zatrudniony w Centrum Medycznym STILL- MED zobowiązany jest do:

a) udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,

b) przestrzegania praw pacjenta,

c) stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d) prowadzenia dokumentacji medycznej,

e) zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym poweźmie wiadomość w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

IV. Prawa i obowiązki pacjentów.

§ 8.

Każdy pacjent ma prawo do:

a) uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia, proponowanych metodach leczenia oraz rokowaniu na przyszłość,

b) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, udzielanych z należytą starannością przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

c) dostatecznie wczesnej informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia pacjenta i wskazania przez tego lekarza możliwości uzyskania  świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

d) informacji o prawach pacjenta,

e) informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez  Centrum Medycznego STILL – MED,

f) zachowania w tajemnicy przez personel Centrum Medycznego STILL – MED informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego,

g) wyrażenia zgody albo jej odmowy na udzielenie świadczenia medycznego,

h) poszanowania intymności i godności,

i) dostępu do dokumentacji medycznego dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, w tym do uzyskiwania wyciągów, odpisów bądź kopii dokumentacji medycznej osobiście lub przez upoważnioną osobę,

j) rejestracji telefonicznej,

k) decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji o jego stanie zdrowia.

§ 9.

Każdy pacjent jest zobowiązany do:

a) podpisania zgody na leczenie, w przypadku wyrażenia zgody na jego przeprowadzenie,

b) przestrzegania zaleceń lekarzy i personelu medycznego,

c) przestrzegania zasad bezpieczeństwa BHP oraz przepisów przeciwpożarowych,

d) przebywania jedynie w miejscach przeznaczonych dla pacjentów; zabronione jest wchodzenie do pomieszczeń przeznaczonych tylko i wyłącznie dla personelu Centrum Medycznego STILL- MED,

e) powstrzymania się od palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Centrum Medycznego STILL – MED,

f) dbania o czystość pomieszczeń, w których przebywa pacjent,

g) powstrzymania się od zaśmiecania terenu należącego do Centrum Medycznego STILL – MED,

§ 10.

W przypadku braku przestrzegania zaleceń i wskazań lekarskich, także w zakresie postępowania przedzabiegowego i pozabiegowego pacjent ponosi wszelkie konsekwencje i ryzyka z tym związane.

§ 11.

1.Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości ceny wizyty u danego specjalisty za niestawienie się na umówioną wizytę, w przypadku jej nieodwołania przed wyznaczonym terminem.

2. Pacjent jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50zl  w przypadku odwołania wizyty w tym samym dniu, na który była zaplanowana lub w dniu wolnym od pracy poprzedzającym termin wizyty.

3. Spóźnienie na umówioną godzinę może spowodować skrócenie czasu zabiegu bądź jego odwołanie.

4. W przypadku wizyty online pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości ceny wizyty u danego specjalisty najpóźniej

 24  godziny przed wyznaczonym terminem.

V. Postanowienia końcowe.

§ 12.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2023r.

2. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.rehstillmed.pl