Zgoda na korzystanie z wizerunku

Wyrażam zgodę na korzystanie przezAnetę Szczepańską-Rybak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „reh-STILL-med ANETA SZCZEPAŃSKA-RYBAK” z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim (97-200), Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 67, NIP: 7732366371, REGON 101459660 („Centrum”) z mojego wizerunkuutrwalonegona fotografiach/nagraniach wideo[i] oraz na jego rozpowszechnianie poprzez umieszczenie mojego wizerunku na stronie internetowej Centrum, profilachCentrum w mediach społecznościowych, wszelkich serwisach internetowych wykorzystywanych przez Centrum w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku oraz na korzystanie z wizerunku w dowolnej formie i zakresie, w tym na digitalizację, obróbkę, powielanie wykonanych zdjęć/nagrań*, oraz na ich rozpowszechnianie w dowolnej formie w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych, w tym na jego rozpowszechnianiewizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych na stronie internetowej Spółki oraz na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz innych serwisach internetowych.

Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofać niniejszą zgodę. Jestem świadoma/-y, że cofnięcie zgody dotyczy wyłącznie wizerunku jeszcze nierozpowszechnionego.

Oświadczam, że niniejsza zgoda jest bezwarunkowa, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz całkowicie nieodpłatna. Oświadczam, że nie będę rościć sobie praw do jakiegokolwiek wynagrodzenia w związku z wykorzystaniem wizerunku.

Oświadczam, że zapoznałem/-am* się z zasadami przetwarzania moich danych osobowych.